ÅRSMØTE 2014 på kommunehuset i Bardu den 8.april kl 1900

Saksliste:

Valg av dirigent og referent

Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Godkjenning av innkalling

Årsmelding for 1013

Regnskap for 2013

Handlingsplan og budsjett for 2014

Innmeldte saker

Valg:

Etter ordinært årsmøte vil Statskog informere memlemmene om videre planer for utlegging av nye hyttetomter i Altevatnområdet.

Saker som ønskes å bli tatt opp på årsmøtet sendes til styret ved leder Ivar Foshau, Bjørnsmoveien, 9360 Bardu, innen 28.mars.

 

Styret ønsker velkommen til årsmøtet