PROTOKOLL
Fra
Årsmøte i Altevatn hytte- og båteierforening

Tid: Tirsdag 8 april 2014 - kl 1900 - 2130.
Sted: Kommunehuset Setermoen

Informasjon fra Statsskog og Troms Kraft
Leder Ivar Foshaug ønsket velkommen til 41 medlemmer samt Kåre Rasmussen og Tom Rune Eliseussen fra Statskog. De siste var invitert for å orientere om status for utlegging av nye hyttetomter i Altevassområdet. Detaljreguleringen ifm utleggingen av nye tomter er nå lagt ut for offentlig høring. Målet er at det skal fattes et politisk vedtak i juni måned. Vedrørende parkering og annen infrastruktur er det behov for dialog med ABH og Bardu kommune. Det skal legges ut 66 nye tomter til private, i tillegg kommer tilbud for næring. Alle nye eiere skal tegne medlemsskap i AHB. Statsskog vurderer å forskuttere kostnader for strøm for de hyttetomter som legges ut i hyttefelt I.

Åpning
Leder Ivar Foshaug ønsker velkommen og åpner årsmøtet.

Sak 1 Valg av dirigent og referent.
Dirigent: Ivar Foshaug Enst
Referent: Lars Fossberg Enst

Sak 2 Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen
Odd Nytrøen og Hjalmar Indrevoll Enst.

Sak 3 Godkjenning av innkalling
Fastsetting av kontigent legges inn som egen sak. Foruten dette godkjennes innkalling
og saksliste. Enst.

Sak 4 Årsmelding 2014.
Årsmeldingen godkjent. Årsmøtet ønsker at det utarbeides en uttalelse om
Altevannsveien ifm den dårlige standarden ifm påskeutfarten. Årsmøtet gir
styret fullmakt til å kjøpe løypeplog dersom man får et godt tilbud og man finner
en samarbeidsform med andre aktører. Årsmøtet støtter styret i at fristen ifm strøm
på nordsiden må settes langt senere enn 1/7, og styret skal forhandle med Troms Kraft
om ordlyden i kontrakten (f eks de forbehold som beskrives av Troms Kraft). Enst.

Sak 5 Regnskap 2014
Regnskapet oppgjort med et overskudd på kr. 117.203,63
Egenkapital pr. 31.12.13 kr. 235.271,59,-.
Revisjonsrapport opplest av kasserer.

Regnskap parkeringsordningen:
Oppgjort med et underskudd å kr. 42.617,-
Egenkapital pr. 31.12.13 kr. 689.060,-
Revisjonsrapport opplest av kasserer

Vedtak: Regnskapene godkjennes for forening og parkeringsordningen Enst.


Sak 6 Handlingsplan og budsjett for 2014
o Fortsette arbeidet med sti sørsiden.
o Jobbe videre med strøm på nordsiden.
o Reparere bølgebryter.
o Vedlikehold av veien Toppen - veis ende.
o Vedlikehold av parkeringsplasser.
o Dugnad sommeren 2014, ifm helg.
o Videre arbeid med løypeplog og løypekjøring

Vedtak: Handlingsplanen godkjent Enst.

Framlagt budsjett for foreningen og parkeringsordningen er vedtatt. Enst.


Sak 7 Medlemskontigent for 2015
Det vedtas ingen endringer i kontigenten for foreningen Enst.


Sak 8 Inkomnes saker
Intet Enst.

Sak 9 Valg 2013
Representant for valgkomiteen, Torfinn Strømseth, gikk gjennom komiteens forslag til nytt styre.
Etter valget ser det nye styret slik ut:
Leder Ivar Foshaug gj.valg 1 år
Nestleder/leder parkeringsordning Per Ludvik Hanstad ikke på valg
Sekretær Lars Fossberg ikke på valg
Kasserer Gunda Horn gj.valg 2 år
Forretningsfører parkeringsordning Richard Elverum ny valg 2 år
Styremedlem Anne-Margrethe L. Aune gj.valg 2 år
Varamedlem Stig Ole Sletten gj.valg 1 år
Varamedlem Tove Bjørnsen gj.valg 1 år
Medl. Parkeringsordningen Arne Dahlberg gj. valg 2 år
Medl. Parkeringsordningen Kåre Tune ikke på valg

Revisjon:
Revisor Helge Johansen ny valg 1 år
Vara Kjell Grimsbo ny valg 1 år

Valgkomite skal rulleres og velges for 3 år:
Leder Torgeir Nordhus på valg i 2015
Medlem Torfinn Strømseth på valg i 2016
Medlem Eva M Bjørkli på valg i 2017

Enst.


Sak 12 Avslutning
Gaver ble utdelt til kasserer parkeringsordningen Inge Alstad, leder valgkomite Stine Sølvik og revisor Svein Strømseth. Vin ble utdelt til Marit F Gundersen som takk for hjelpen ifm innkalling til årsmøte

Til slutt takket leder for fornyet tillit og ønsker hver og en vel hjem.

 


Lars Fossberg
Referent

Odd Nytrøen Hjalmar Indrevold